หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาวิศวกร
ศูนย์ข้อมูลวัตถุอันตรายแลเคมีภัณฑ์
กระทรวงพลังงาน    
กรมโรงงานอุตสาหกรรม