เคมีกำจัดตะกรัน,สนิม,ตะไคร่,แบคทีเรีย

สารเคมีสำหรับบอยเลอร์(Boiler Water Treatment Chemical)

สารเคมีป้องกันตะกรันในบอยเลอร์

ADV-1000    สารเคมีป้องกันตะกรัน
เป็นสารเคมีประเภทฟอสเฟตที่ผสมพร้อมใช้งาน
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการป้องกันการเกิดตะกรัน
บนผิวถ่ายเทความร้อนของหม้อไอน้ำ ทั้งชนิดหลอด
น้ำ ้ำและท่อไฟ (WATER TUBE AND FIRE
TUBE BOILER) ที่มีความดันต่ำ ๆ ไปจนถึง
หม้อไอน้ ำความดันสูง

สารเคมีป้องกันสนิมในบอยเลอร์
ADV-2000   สารเคมีป้องกันสนิมเป็นสารป้องกันการกัดกร่อนในระบบหม้อไอน้ำ โดยมีหน้าที่ในการกำจัดออกซิเจน ซึ่งเป็นสาเหตุหลัก
ในการทำให้เกิดสนิม ช่วยลดและป้องกันการเกิดสนิม
ในหม้อไอน้ำ สามารถเกิดปฏิกิริยากับ ออกซิเจน
ที่ละลายอยู่ใน บอยเลอร์ได้อย่างรวดเร็ว มีความ
ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม และสะดวกในการใช้งาน
boiler chemical,corrosion inhibitor
ADV-2010   สารเคมีป้องกันสนิม
เป็นสารเคมีที่ใช้ในการป้องกันสนิมในหม้อไอน้ำ อันเนื่องจากออกซิเจนในน้ำป้อนหม้อไอน้ำ
โดยการทำปฎิกิริยารวมตัวกับก๊าซออกซิเจนและ
คงสภาพเป็นสารละลายน้ำอยู่ใน หม้อไอน้ำ
สามารถใช้ได้ดีกับระบบผลิตไอน้ำ  ที่ใช้ไอน้ำใน
ขบวนการผลิตอาหาร การย้อมสีที่ใช้ระบบไอน้ำอบ
เพื่อออกซิไดซ์ให้สีคงตัว และขบวนการใช้ไอน้ำอื่น ๆ
ที่ต้องการไอน้ำซึ่งปราศจากไอสารเคมีปนเปื้อน
รวมทั้งผลผลิตที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมี ของ ADV-2010
คงสภาพเป็นสารละลายน้ำอยู่ในหม้อไอน้ำ
และจะระบายออกทิ้งด้วยการ BLOW DOWN สารเคมีไม่สามารถระเหยปะปนไปกับไอน้ำได้ จึงสามารถใช้ ในขบวนการผลิตไอน้ำดังกล่าวข้างต้น
ได้โดย ปลอดภัย
corrosion inhibitor
ADV-2020  สารเคมีป้องกันสนิมเป็นสารเคมีที่ผลิตขึ้นมาจากสารเคมีพื้นฐานจำพวก
ไฮดราซีน (Hydrazine) ซึ่งมีตัวเร่งปฏิกิริยากำจัด
ออกซิเจน และสารเคมีปรับสภาพความเป็นกรด - ด่าง ซึ่งระเหยได้จำพวกเอมีน สามารถใช้ในการป้องกัน
การกัดกร่อน และสนิมแดงในระบบน้ำป้อนหม้อไอน้ำ ทั้งชนิดความดันต่ำไปจนถึง หม้อไอน้ำที่มีความดันสูง
สารเคมีสำหรับระบบหล่อเย็น (Cooling Water Treatment Chemical)
cooling tower,chemical coolig
ADV-3000   สารเคมีกำจัดตะกรันและสนิม
เป็นสารเคมีที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้ในการ
ป้องกันตะกรันและสนิม  ในระบบหล่อเย็นหรือ
ระบบหล่อเย็นแบบเปิด(Open Recirculating Cooling
System) ซึ่งมักก่อปัญหาบนผิวถ่ายเทความร้อนของระบบ โดยมีส่วนผสมหลักเป็นสารเคมีในตระกูลโพลีฟอสเฟต
โฟสโฟเนต และอะครีลิค โคโพลีเมอร์ ในอัตราส่วนผสม
ที่พอเหมาะ ซึ่งอาศัยโพลีเมอร์เทคโนโลยี
คูลลิ่งทาวเวอ,ร์เคมีกำจัดสนิมหล่อเย็น

ADV-4000  สารเคมีป้องกันตะไคร่และแบคทีเรียเป็นสารเคมีที่ให้ประสิทธิภาพสูงในการกำจัดตะไคร่น้ำ
และแบคทีเรียต่าง ๆ ที่สะสมอยู่ ภายในคูลลิ่ง ซึ่งเป็น
สาเหตุให้เกิดตะกอนเน่าเหม็น และเกิดการอุดตันใน
ท่อ ทำให้การถ่ายเทความร้อนลดลง ส่งผลให้เครื่องจักร
ทำงานหนักขึ้น เกิดการสิ้นเปลืองพลังงาน มากกว่าปกติ
และอายุการใช้งานสั้นลง เสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม
และบำรุงรักษาในระยะยาวเพิ่มขึ้น

สารเคมีสำหรับระบบชิลเลอร์ (Chiller Water Treatment Chemical)
ชิลเลอร์-chiller chemical
ADV-5000 สารเคมีป้องกันสนิม
เป็นสารเคมีที่ใช้สำหรับป้องกันสนิมในระบบหล่อเย็น
แบบปิด (Chiller System) เนื่องจากมาชิ้นส่วนที่ทำด้วย
โลหะชนิดต่าง ๆ ประกอบรวมกับเป็นระบบชิลเลอร์ เช่น
เหล็ก, เหล็กกล้า, ทองแดง, ทองเหลืองและอลูมิเนียม
เป็นต้น ดังนั้นจึงจำเป็นต้องใช้สารกำจัดสนิมที่มีส่วน
ผสมพิเศษ เพื่อให้สามารถป้องกันการกัดกร่อนโลหะ
ทุกชนิด ได้ดี
   
สารเคมีสำหรับงานล้างระบบ (Cleaning Treatment Chemical)
ADV-7000 สารเคมีล้างตะกรัน
การกำจัดตะกรันโดยวิธีเคาะหรือขูดออกอาจทำอันตราย
ต่อเครื่องจักรได้ มีวิธีง่ายและสะดวกกว่า คือ การใช้สาร
เคมีล้างตะกรัน ADV-7000 แก้ปัญหาดังกล่าวได้ผลดีเยี่ยม
การทำงานของ  ADV-7000 สามารถละลายตะกรันทุกชนิด (ยกเว้นพวกไขมัน และน้ำมัน) ทำให้ตะกรันถูกกำจัดออก
ได้โดยง่าย และ ADV-7000 ยังมีส่วนผสมของน้ำยาป้องกัน
การสึกกร่อน และเป็นสนิมของผิวโลหะ จึงทำให้การทำงาน
ของน้ำยาได้ผลอย่างเต็มที่ โดยไม่เป็นอันตรายต่อผิวโลหะADV-8000 สารเคมีล้างเอนกประสงค์
ไม่ทำปฏิกิริยากับอลูมิเนียมหรือเหล็ก จึงไม่เป็น
อันตรายต่อเครื่องจักร และปลอดภัยต่อชิ้นส่วน
ของระบบระบายความร้อน เช่น Fan Coil